Uvarovite garnet with chrysoprase, zircon, and opal